• +420 734 690 902
  • info@winko.cz
POPTÁVKA - NEZÁVAZNÁ KALKULACE

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

winko, spol. s r.o.,

se sídlem Žlubinecká 244, 267 05 Nižbor

IČO: 264 75 006,

zaps. v OR vedeném MS v Praze v oddílu C, vložka 84620,

Telefonní kontakt: +420 603257890

Email: jiri.kozak@winko.cz

dále jen (“společnost“)

_____________________________________________________________________________________________

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a se zákonem č. …………   bude doplněno v okamžiku jeho přijetí, v opačném případě bude po 25.5.2018 smazáno a doplněno později – budeme Vás informovat!

 

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště/sídla
  • rodné číslo/IČO
  • adresa elektronické pošty
  • telefonní číslo

 

Účel zpracování

 Pro realizaci nákupu a dodání zboží (rozumí se i služeb) na kupujícím (rozumí se i objednatelem) určené místo, komunikaci s kupujícím a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje společnost získá při objednávce kupujícího a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje kupujícího získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas kupujícího se zpracováním.

 

Zpracování se souhlasem

 Kupující může při objednávce udělit souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely:

vedení uživatelského účtu

zasílání informací souvisejících se zbožím a službami

zasílání obchodních sdělení/newsletterů/magazínů kupujícímu

zasílání pozvánek na propagační akce pořádané společností

Nákup zboží/služeb není podmíněn tímto souhlasem a kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše zmíněných osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím a službami, newsletterů/magazínů, pozvánek na propagační akce ad shora kdykoli odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na: jiri.kozak@winko.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. Tímto odvoláním není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

 

Forma a délka zpracování

 Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodávek zboží či služeb, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další ) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle však po dobu 10 let.

 

Zpracovatelé

 K Vašim osobním údajům pro zajištění výše popsaných účelů bude mít přístup společnost jakožto správce, její zaměstnanci a příp.vedle společnosti a jejích zaměstnanců též zpracovatelé, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem tak, aby Vaše osobní údaje byly bezpečně chráněny.

 

Poučení o právech

 Kupující mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

1.Právo na informace

Právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromažďovány a zpracovávány.

2.Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány.

3.Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají.

4.Právo na výmaz (být zapomenut)

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

5.Právo na omezení zpracování

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 nařízení.

6.Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7.Právo vznést námitku

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 nařízení.

Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou kupujícího soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

Kupující má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít